Föreningen har under hösten haft två möten med Trelleborgs kommun efter inbjudan av kommunstyrelseordföranden.

 

Här nedan redovisas korta anteckningar från de båda mötena.

 Första mötet ägde rum den 5 september och närvarande var:

Ann Kajson Carlqvist, KSO, Trbg kn

Johannes Hagström, hållbarhetsstrateg, Trbg kn

Henrik Silverstolpe, kommunalråd, Trbg kn

Per-Anders Bengtsson, BSSF

John Helgesson, BSSF

Noterades:

För att förhindra framtida översvämningar skall en vall 3 meter högt över havsytan

Byggas. Finansiering sker genom den för ändamålet avsatta Hållbarhetsfonden.

Med finansiering därifrån kommer under hösten ett prov på vall byggas.

Som en del av kustskyddet redovisades

åtgärder för strandfodring I erosionsområdet har nu planerats av kommunen

dels med stenskoning framför Väddklintsvägen efter förhandling med berörda

fastighetsägare

och dels fodring med sand vid Pärlanstranden

Båda åtgärderna är budgeterade till vardera ca 10 mkr

Tidplanering:

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, förbereder beslut nu

Beslut i kommunstyrelsen i oktober

Beslut i kommunfullmäktige i början av november

 

Andra mötet ägde rum den 4 oktober och närvarande var:

Ann Kajson Carlqvist, KSO, Trbg kn

Patrik Adziewski, politiks sekreterare

Daniel Påhlsson Wahrgren, chef avlopp, Trbg kn

Helena Claesson, Trbg kn

Per-Anders Bengtsson, BSSF

John Helgesson, BSSF

 Noterades:

KSAU har varit på plats I Beddingestrand 3 oktober för att förstå arbetets omfattn

Kostnader och juridik förbereds nu för konkret förslag till beslut

Nästa KSAU skall i slutet av oktober besluta om en tidplan för kustarbetena

 

Avloppsreningsverket byggs nu om för 17 – 23.000personekvivalenter och skall vara klart mars 2024. Någon läkemedelsrening ingår inte. Man beräknar att flera breddavlopp inte längre behövs, utan kan tas bort.

Avloppsledningen som löper längs kusten till hushållen skall 100-årssäkras. Utförande beräknas ske med start 2026. BSSF påpekade med emfas att försiktighetsprincipen bör gälla vid om- och utbyggnaden av reningsverket, liksom att principen i miljöbalken om bästa teknik skall användas, innebärande att kommunen skall följa teknikutvecklingen och justera efterhand så att utsläpp kan minskas. Daniel Påhlsson Warren poängterade att VA kollektivet bär kostnaderna för reparationer och utbyggnad och att självkostnadsprincipen gäller, man kan inte åtgärda mer än vad miljötillståndet medger. Föreningen pekade här på att Simrishamns kommun bygger ut sina reningsverk med läkemedelsrening och att man uppenbarligen där menar att detta är tillåtet enligt självkostnadsprincipen.

Föreningen arbetar träget vidare med frågorna!