20200430

 

BEDDINGEDOPPED 2020 INSTÄLLT !

 Årets gemensamma badpremiär den 21 maj (Kristi himmelsfärdsdag) med planerad masstart,bastu och grillning är inställt pga coronan.

 För att leva upp till Folkhälsomyndighetens riktlinjer rekommenderar vi badsugna att istället göra individuella bad under Kristi Himmelsfärdshelgen. Se allmänna råd på Folkhalsomyndigheten.se. Dela gärna era badupplevelser med Beddinge Strandskydds och Baddingebryggans Facebook

 

 

202020403 

Årets strandstädning blir lite annorlunda i år. På grund av det rådande läget blir det ingen servering efteråt. Om ni känner för att ta en runda själv kommer det att finnas säckar från klockan 11 lördagen den 18 april på vanliga stället vid Pärlan. Säckarna lämnas vid sopkärlet som numera står året om, Trelleborgs kommun kommer att hämta dem.

 

Planeringen fortsätter angående Beddingedopped som planeras till Kristi Himmelfärdsdag, den 21 maj. Mer om detta kommer senare.

 

Text och bilagor i brevet som föreningen skickat till Tekniska Förvaltningen i Trelleborg.

Trelleborgs Kommun                                                                      

Tekniska Förvaltningen                                                                                                               

231 83 TRELLEBORG

                                                                                       Beddingestrand den 7 februari 2020

Badvattenkvalité vid EU-bad i Trelleborgs kommun

Beddinge Strandskyddsförening bildades år 2010 med syfte att bl.a. verka för en god havsvattenkvalitét samt vara en länk mellan boende, fastighetsägare, myndigheter och

andra med intresse i dessa frågor. Föreningen har drygt 150 medlemmar och närmare 400 vänner på Facebook.

 

Vi tillskriver Trelleborgs kommun för att uppmärksamma kommunen på iakttagelser som kan göras genom att studera kommunens egen statistik samt våra egna observationer.

Statistiken över badvattenanalyserna från Havs- och Vattenmyndigheten för EU-bad i Trelleborgs kommun, är ingen upplyftande läsning.

Provresultaten för de mikrobiologiska badvattenanalyserna avseende dels E.coli och dels enterokocker har för de senaste 5 åren, 2015-2019, klassats som ”Otjänligt” vid 5 tillfällen och som ”Tjänligt med anmärkning” vid 23 tillfällen, se diagram 1 och 2 i bilaga nedan.

 Under år 2019 klassades de mikrobiologiska badvattenanalyserna som ”Otjänligt” vid 1 tillfälle och som ”Tjänligt med anmärkning” vid 7 tillfällen.

Havs- och Vattenmyndighetens tolkning av badvattenkvaliten är:

 • ”Otjänligt” vatten betyder att bakterier finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om man sväljer vattnet. Kommunen skall avråda från bad om senaste vattenprovet fått bedömningen ”otjänligt”. Avrådan görs då genom skyltning vid badplatsen.

 

 • ”Tjänligt med anmärkning” betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.

Vad beror då de ofta förkommande föroreningarna på?

Enligt miljörapporten för reningsverket i Trelleborgs kommun strömmar mellan 27 000 – 40 000 liter orenat spillvatten ut söder om Johan Kocksgatan vid cirka 50 tillfällen varje år.

Sommaren 2018 var oerhört regnfattig och varm. Flera bäckar var uttorkade. Trots detta uppmättes förhöjda halter mikrobiologiska värden i badvattnet. De förhöjda värdena kan därför inte tillskrivas enbart utsläpp från bäckarna med enskilda avlopp, utan måste ha orsakats av annat.

En massiv fiskdöd inträffade 2019 nära EU-badet vid Skåre. De mikrobiologiska badvatten-analyserna som gjordes visade vid detta tillfälle mycket förhöjda värden. Vad finns det för orsaker och samband med den inträffade fiskdöden?

Vid den blivande Sjöstaden synes också badvattenkvalitén vara dålig vid nästan samtliga genomförda mätningar. Kan okända avlopp finnas kvar?

Våra frågor är därför:

 1. Vilka slutsatser drar kommunen av de återkommande förhöjda bakteriehalterna i badvattnet?
 2. Har kommunen planer för utökade undersökningar och åtgärder för att kunna åtgärda problemen?

 

Med vänlig hälsning

BEDDINGE STRANDSKYDDSFÖRENING                                                                          

e.u.

Per-Anders Bengtsson, ordförande

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.                                                                                                          

c.c.                                                                                                                          

 kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin och vice ordförande Lennart Höckert.

 

 

Här är föreningens remissyttrande över kommunens VA-plan 2019-2023.

 

Trelleborgs kommun                                 

Projektavdelningen

231 21 Trelleborg

 

 

                                                                                              Beddingestrand 10 november 2019    

 

Yttrande över VA-plan i Trelleborg 2019-2023

 

Sammanfattning

Vi tackar för att vi har erbjudits möjlighet att yttra oss över VA-planen.

I stort anser vi att kommunen har tagit fram en föredömlig plan.

Våra synpunkter avser främst analyser före beslut om åtgärder.

 

Spillvattenhantering

Smygehamns avloppsreningsverk

 • Vi anser att sommar/fritidsboendes hushåll bör räknas in i belastningsberäkningen.
 • Vi anser det viktigt att breddning av orenat avloppsvatten undvikes.
 • Tidigare har ingen beräkning skett av hur spillvattnet i utloppet ca 900 m från kustlinjen blandas i havet på endast 5-6 m djup och hur strömmar i havet för detta vidare. Vi anser att en noggrann analys av utblandning och havsströmmar bör göras i samband med utökat tillstånd och utbyggnad.
 • För oss är det obekant om det finns en kontrollplan för att hantera och undvika lakvatten från avfallsdepån vid Smygehamns avloppsverk. Om kontrollplan inte finns är det angeläget att detta tas fram för att få kontroll på lakvatten så att hav och vattendrag inte förorenas.

 

Ledningsnät och pumpstationer

 • Vi saknar analys av hur de årliga upp till 40.000 kbm stora breddningarna av avloppsvatten kan undvikas vid Johan Kocksgatan.
 • Då breddning av avloppsvatten sker bör föroreningshalten analyseras och dokumenteras.
 • Vi anser att en omfattande analys bör utföras för att utreda var föroreningarna kommer ifrån som negativt påverkar badvattenkvalitén längs Trelleborgs kommuns kuststräcka. De anslagna 0,2 miljoner SEK bedömer vi vara otillräckliga.

 

 • Vidare anser vi att kommunen bör ha en högre beredskap och kunskap för provtagning och analys då något oförutsett inträffar, till exempel vid fiskdöd, eller när provtagning av vattenkvalitet för bad visar på ej godkänt resultat. Dessutom bör rutiner för information till allmänheten vid sådana händelser tas fram och tillämpas.

 

 

Beddingestrand som ovan

 

BEDDINGE STRANDSKYDDSFÖRENING