Beslut på gång i erosionsfrågan?!?

 

Utskottet för hållbar utveckling i Trelleborgs kommun har haft en intensiv höst!

I augusti tog man tag i frågorna om förhöjda havsnivåer och kusterosion genom att definiera vem som hade ansvar för vad bland förvaltningarna. Man föreslog att avdelningen ska själva samordna arbetet med erosionsfrågan i nära samarbete med tekniska förvaltningen. En strategi för havsnivåfrågan ska tas fram och tekniska nämnden föreslås få i uppdrag att starta ett kontrollprogram för strandprofiler och vattenståndsdata. Inte minst ska man undersöka resursbehov och tid för att göra en ansökan om sandfodring av stränderna!

I oktober rådslog man med bl.a. Vellinge kommun och tittade på hur Ystad hanterar frågan. Sedan beslöt man att ge tekniska nämnden i uppdrag att ansökan om de tillstånd som behövs för skyddsåtgärder (som sandfodring). Man yrkade på att kommunstyrelsen ska avsätta 4 Mkr för dessa tillståndsansökningar i budget 2018.

Vid januarimötet beslöt kommunstyrelsen att man var nöjda med tekniska nämndens rapportering, bl.a. en nulägesrapport som redovisar planering och genomförande av åtgärder, utifrån klimatanpassningsplanen och behovet av ett långsiktigt skydd för framtida havsnivåhöjningar. Det arbetet är alltså på rull nu. Beddinge Strandskydd ser fram emot beslut och handling även i erosionsfrågan! Vi har frågat samtliga partier om deras syn på detta, och en del svar har kommit in. Under våren kommer vi att redovisa svaren så att du vet partiernas engagemang inför valet i höst!

Vi i styrelsen vill vara tydliga med att jobbet är inte klart, det är nu det börjar. Hjälp oss i en av Beddingestrands viktigaste framtidsfrågor. Bli medlem (Bankgiro 632-8751). Vittna inför grannarna att om man hjälps åt, så händer det grejor! Gilla och dela på Facebook så att vi får fler likes! 

 

Styrelsen