Vägen framåt för ett sammanhängande kustskydd

Beddinge Strandskyddsförening har bland annat till ändamål att verka för att

stränderna och den strandnära naturen bevaras för framtiden samt verka för att

förebygga den pågående erosionen. Se beddingestrandskydd.se

Beddinge Strandskyddsförening förbereder ett svar på de förslag som kommunen

presenterade vid möte om sammanhängande kustskydd i Beddingestrand 29/11. Det

är svåra avvägningar både vad gäller åtgärder, ansvar och finansiering. Men vi kan

konstatera att

•     Det finns luckor i underlagen som presenterats från kommunen, exempelvis

vad gäller kommunens syn på och hantering av kommunens egna och

allmänhetens värden. Kommunen äger Pärlanstranden. Vad ska hända med

denna populära strand och allmänhetens intresse till nyttjande och

tillgänglighet kring stränderna längs sträckan i dess helhet?

•     Trelleborgs kommun bör med akuta insatser planera och vidta åtgärder för

återställning av den drabbade kuststräckan. Kustens värde för turism och

friluftsliv får inte underskattas. Bryggan vid Pärlanstranden, badstranden och

promenadstråken längs havet är mycket viktigt och kanske huvudorsak till att

området är så populärt bland allmänheten och kustens värde ökar

attraktiviteten att bosätta sig i kommunen.

•     Föreningen ställer sig positiva till förslaget om strandfodring, det alternativ

som över tid kommer att skydda och bevara stränderna i Beddingestrand, med

det tillägget att strandfordringen naturligtvis måste utsträckas till kommunens

eget ägda strandområde, Pärlanstranden, samt strandområdet öster därom,

åtminstone fram till naturskyddsområdet.

•     Kommunen kan dessutom enligt uppgift söka bidrag med upp till 60 % från

MSB och medel kan också finnas att sökas från EU för återställandeåtgärder.

En samfällighet, som kommunen har föreslagit skall inrättas av de enskilda

fastighetsägarna, kan inte söka stöd från MSB. Det är inte rimligt att peka ut

fastighetsägarna som ansvariga för strandfodringen även om den som bieffekt

utgör ett erosionsskydd för enskilda fastighetsägare. Strandfordring på aktuell

sträcka är mycket mer än ett enskilt intresse, det är ett angeläget allmänt

intresse.

•     Kommunen har också för några år sedan avsatt 100 mkr till en klimatfond för

att bekosta översvämningsskydd. Om detta kunde börja byggas i närtid, och

vid de av erosion hårdast drabbade kustavsnitten, skullen två åtgärder kunna

göras samtidigt, översvämningsskydd och erosionsskydd. SGI har pekat ut

kuststräckan mellan Tätortsvägen och fram till naturreservatet som den del av

kuststräckan i Trelleborgs kommun som är mest utsatta för erosion.

•     På egen tomtmark kan återställande och skydd utföras enskilt eller samfällt.

Föreningen uppmanar kommunen utfärda rekommendationer för hur

återställande av tomtmark kan ske. Skydd av detta slag kan även om det

handlar tomtmark kräva dispens från strandskyddet, bygg- och/eller marklov.

Att söka tillstånd kan vara både kostsamt och svårt att administrera för den

enskilde, varför vi hoppas på en kommunal samordning.

•     Beddinge Strandskyddsförening arbetar vidare att inhämta uppgifter om hur

åtgärder, ansvar och finansiering hanteras i andra kommuner med liknande

frågeställningar.