Här är frågorna som vi skickat ut till samtliga partier i Trelleborg. Svarat har C, M och V, och deras svar finner ni 

under brevet.

 

 

Centerpartiet:

1. Hur skulle partiet beskriva sin relation och syn på kust- och
 strandfrågorna mera generellt?

Det handlar ju om en av vår kommuns viktigaste resurser, närheten till havet. Det är självklart av ett mycket stort intresse.
 2. Är partiet berett att utveckla den föreslagna översiktsplanen vad
gäller strand- och erosionsfrågorna? Hur? 

Ja.
3. Hur ställer sig partiet till upprättandet av en kustplan för
Trelleborgs kommun? Två partier
var vid mötet positiva till att, för tids vinnande och innan Kustplan
är antagen, ansöka om sandfodring.

Vi vill absolut ha en kustplan, vi vill vara med och påverka hur kust och kustvatten planeras och utvecklas.
 4. Finns det några särskilt viktiga punkter som partiet anser ska ingå i en kustplan?

Bebyggda punkter är självklart prioriterade, det görs redan i planeringen av ÖP:n.
 5. Hur ställer sig partiet till bättre skyltning på kommunens stränder?

Det är ju ur ett turismperspektiv viktigt, så JA.
 6. Är partiet berett att medverka till att söka externa projektmedel för ett mera långsiktigt
arbete med åtgärder mot erosion och för en förbättrad strandkvalitet?

Ja, det är nog absolut nödvändigt. Men även vattnet i Östersjön måste åtgärdas. Där har vi i vår nationella satsning tillfört 1,3 miljarder för bl a våra hav hotas av övergödning, skadliga kemiska ämnen och plast och annat skräp. Om utvecklingen fortsätter kommer det att vara mer plast än fisk i haven år 2050. Kemiska ämnen som är skadliga för både naturen och människan finns sedan gammalt i haven. Och mer tillförs via våra avlopp. Näringsämnen från åkermark och avlopp når haven, där de rubbar havens ekosystem och leder till algblomning och döda bottnar. Vi vill se en förändring. Vi vill att haven ska vara rena och friska. Därför satsar vi extra mycket på renare hav. 

7. Hur ser partiet på behovet av att söka samarbete med andra
kommuner? På vilket sätt? 

Ja, vi driver på att Region Skåne ska ta ett större ansvar för samordningen
8. Är partiet berett att se havs- och erosionsfrågorna som strategiska för kommunens utveckling?

Självklart!!
 9. Bör kommunen ta ett samordningsansvar för erosionsfrågan i kommunen?

Ja.
 10. Är partiet berett att fatta långsiktiga, men obekväma beslut om infrastruktur som avlopps/vattennät för att på sikt förebygga erosionens verkningar?

Centerpartiet är inger räddhågat ett kappvändande parti. Vi tar nödvändiga beslut.
 11. Hur mycket resurser är partiet berett att satsa på erosion?

Tillräckliga.

 

Moderaterna:

"§ 34 Klimatanpassning kusterosion
Dnr KS 2017/808
Ärendebeskrivning
I Trelleborgs klimatanpassningsplan, antagen 2013, slås fast att såväl sandstränder som kustnära bebyggelse är hotad vid en den ökade kusterosion som kommer med stigande havsnivåhöjning till följd av det förändrade klimatet. Ett antal åtgärder pekas ut, såsom övervakning av erosionsförhållandena utmed hela kusten och liksom åtgärder som förstärkning av sanddyner.
Vid uppföljning av åtgärdslistan framgår att ansvaret för kusterosion är otydligt.
Beredning
Eftersom ansvaret för följderna av förhöjda havsnivåer och kusterosion inte uppfattas som tydlig av förvaltningarna, är det viktigt att ansvarsfrågan tydliggörs för alla inblandade parter.
Yrkande
Mikael Rubin (M) yrkar att ge avdelningen för hållbar utveckling i uppdrag att undersöka resursbehovet och tidsåtgången för att genomföra en ansökan om sandfordring till nästa möte med utskottet för hållbar utveckling.
Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandet från Mikael Rubin (M) under proposition och finner att utskottet bifaller detta.
Beslut
Utskottet för hållbar utveckling beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att ge Avdelningen för hållbar utveckling i uppdrag att samordna arbetet med erosionsproblematiken i nära samverkan med tekniska förvaltningen,
att ge avdelningen för hållbar utveckling i uppdrag att inarbeta en strategi för de kommande havsnivåhöjningarna i revideringen av klimatanpassningsplanen, som innehåller konsekvensbeskrivning, åtgärdsförslag, ansvarsfördelning och kostnadsbeskrivning, samt
att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att starta ett kontrollprogram som innefattar strandprofiler och lokala vattenståndsdata, för att kunna följa utvecklingen över tid gällande havsnivåhöjningen och dess effekter utmed Trelleborgs kust.
Utskottet för hållbar utveckling beslutar för egen del
att ge avdelningen för hållbar utveckling i uppdrag att undersöka resursbehovet och tidsåtgången för att genomföra en ansökan om sandfordring till nästa möte med utskottet för hållbar utveckling.

 

 

Vänsterpartiet:

1. Hur skulle partiet beskriva sin relation och syn på kust- och strandfrågorna mera generellt?
Klimatförändringarna är ett faktum och måste åtgärdas. Vi måste ställa om till ett långsiktigt hållbart
samhälle. Det handlar t ex om transporter och energianvändning som måste ske mer miljösmart.

2. Är partiet berett att utveckla den föreslagna översiktsplanen vad gäller strand- och
erosionsfrågorna? Hur?
3. Hur ställer sig partiet till upprättandet av en kustplan för Trelleborgs kommun? Två partier var vid
mötet positiva till att, för tids vinnande och innan Kustplan är antagen, ansöka om sandfodring.
4. Finns det några särskilt viktiga punkter som partiet anser ska ingå i en kustplan?
Kusten är en stor resurs och av vitalt intresse för Trelleborgs kommun. Självklart måste det ha hög
prioritet att vårda denna resurs. Detta bör finnas med i de planer som tas fram, vare sig det sker som
en del av översiktsplanen eller som en fördjupad översiktsplan eller kustplan.
Innehållsmässigt skulle det kunna omfatta följande:
Problembeskrivning: Hur ser problemet ut? Hur omfattande är det? Accelererar det? Vad finns det
för orsakssamband?
Möjliga åtgärder: Alternativa lösningar med kort- och långvariga konsekvenser och kostnadseffekter.
Erfarenheter från andra projekt
Samverkan: Möjligheter till samarbete med myndigheter och andra kommuner
Förslag: Förslag till åtgärder med tidplan

5. Hur ställer sig partiet till bättre skyltning på kommunens stränder?
Det kan jag inte se som något problem

6. Är partiet berett att medverka till att söka externa projektmedel för ett mera långsiktigt arbete
med åtgärder mot erosion och för en förbättrad strandkvalitet?
Absolut. Problemet med erosion är ju inte begränsat till någon enstaka kommun

7. Hur ser partiet på behovet av att söka samarbete med andra kommuner? På vilket sätt?
Det arbetet är oerhört viktigt och är väl nu påbörjat. Samarbetet bör ju underlätta vad gäller att
skaffa kunskap om frågorna och inte minst blir det en större tyngd om ett antal kommuner
samverkar istället för att var och en agerar.

8. Är partiet berett att se havs- och erosionsfrågorna som strategiska för kommunens utveckling?
Ja

9. Bör kommunen ta ett samordningsansvar för erosionsfrågan i kommunen?
Ja

10. Är partiet berett att fatta långsiktiga, men obekväma beslut om infrastruktur som
avlopps/vattennät för att på sikt förebygga erosionens verkningar?
Svårt att svara på, det handlar ju i så fall om en avvägning mellan olika intressen, där man måste ha
en konkret frågeställning för att kunna svara.

11. Hur mycket resurser är partiet berett att satsa på erosion?
Resursinsatsen måste ställas i relation till den nytta som skapas, mer än så går det inte att svara
innan det finns konkreta förslag.