Vi vill tacka alla medlemmar och Fb-vänner för i år,

samt önska er alla ett gott 2022.

Här är föreningens synpunkter inom ramen för kommunens samråd angående

kommunens tillägg till översiktsplanerna, havsnivåhöjning och erosion.

 

TilI Trelleborgs kommun

 

Yttrande över Tematiskt tillägg till Trelleborgs översiktsplaner, stigande hav och översvämning, (TÖP)

Beddinge strandskyddsförening önskar framföra följande synpunkter.

Beddinge strandskydd är en ideell opolitisk förening med syfte att verka för att stranderosionen i Beddingestrand och Skateholm förebyggs, att havsvattenkvaliteten förbättras samt verka för naturvård i kustnära lägen i området. Föreningen har över 200 medlemmar och drygt 400 följare på Facebook.

Föreningen kommer i det följande att lyfta sådana synpunkter som berör föreningens medlemmar och främstkuststräckan Beddingestrand och Skateholm.

Kuststräckan som löper längs Beddingestrand och Skateholm används i stor utsträckning för rekreation, turism och för boende. Kuststräckan är av mycket stort allmänt intresse. I flera utredningar har det slagits fast att det finns en stor potential för ansvarsfull utveckling av turism, rekreation och boende, särskilt vid jämförelse med kommuner i närområdet som Vellinge, Ystad och Halmstad som enligt utredningarna betydligt bättre har förvaltatsina tillgångar i detta avseende. I flera olika populära bedömningar som görs inför badsäsongerna brukar Pärlanstranden klassas som bland Sveriges tio bästa. Mot denna bakgrund är frågor om erosion, havsvattenhöjning och översvämning som berör området centrala.

Föreningen har under många år drivit frågan om att Trelleborgs kommun, i likhet med många andra kustkommuner borde anta en kustplan, där frågor om erosion, havsnivåhöjningar, natur och kulturskydd, exploateringsmöjligheter mm lyfts upp. Mot denna bakgrund anser föreningen att kommunens förslag till TÖPen är ett steg i rätt riktning.

Till att börja med anser föreningen att alldeles för lite vikt läggs vid erosions­ problematiken. Möjligen grundat på att ur ett nationellt perspektiv lyfts frågan om havsvattenhöjning upp, men inte alls i samma grad erosionsproblematiken, som i mångt främst är ett skånskt problem. Något förvånande kan tyckas att även Trelleborgs kommun lyfter främst havsvattenhöjningar som det centrala, men inte alls erosion i sammautsträckning, som av många lokalt upplevs som klart överordnat. Inte minst kom detta till uttryck vid detdialogmöte som nyligen hölls i Beddingestrand.

Frågan om erosion och havsnivåhöjning borde vara ett nationellt intresse i mycket högre grad än som för närvarande upplevs. Det bristande intresset tar sig främst i uttryck genom att ingen central myndighet har pekats ut att ta ett totalansvar, utan ansvaret för frågorna delas i grunden av flera olika aktörer och myndigheter. Detta försvårar ett åtgärdande och en beredskap.

Det är angeläget att ett helhetsgrepp tas för att förhindra erosionen, där kommunen bör ta samordningsansvaret.

Erosion är ingen ny förekomst, utan har drabbat kustavsnittet vid ett flertal tillfällen. Genom den så kallade Backafloden år 1872 och vinterstormen år 1900 kollapsade stora delar av det Gamla fiskeläget, som tvingades till en ofrivillig reträtt till det som kallas Nya fiskeläget, radbyn vid Väddklintsvägen, mer om detta nedan. Den senaste stora erosionen inträffade år 1983 då en fiskarstuga nedanför Väddklintsvägen föll i havet och delar av flera tomter spolades helt eller delvis bort. Flera av de så kallade Per-Albin Hansson­ värnen hamnade som öar i havet, mer om dessa nedan. Enligt äldre personer kan man räkna med att mellan 50-75 meter strandklitter har spolats bort sedan 1950-talet. Strax sydväst om den så kallade Pärlanstranden fanns en björkdunge där det nu finns hav. Föreningen har tillgång till äldre fotodokumentation över strandlinjens förändring och erosion. Delar av värnen och införskaffade stora stenar lades ut som skoning, där denaturliga klitterna har legat.

Föreningen bedömer det som mycket angeläget att kommunen skyndsamt ta ett beslut om erosionsskydd, mjukt eller hårt.

Föreningen följer fortsättningsvis TÖP-ens indelning.

När det gäller ansvarsfrågan vill föreningen lyfta att kommunen förutom det ansvar som anges på sidan 9 även har ansvar för att tillse att den kommunala räddningstjänsten och ambulans, den kommunala hemtjänsten samt övriga samhällskritiska verksamheter kan nå fram till medborgarna.

Föreningen anser att kommunens ställningstaganden på sidan 13 är rimliga. Föreningens uppfattning är vidare att så kallad "planerad reträtt" inte är ett realistiskt alternativ. Det är stora värden som står på spel, inte enbart ekonomiska, utan även kulturella och sociala som inte får överges, mer om detta nedan.

Beträffande de särskilda skrivningarna om västra Beddingestrand på sidan 43, vill föreningen lyfta de särskilda kulturhistoriska och sociala värden som finns, men som inte uppmärksammas i tillräcklig grad i TÖP-en. Ursprunget till Beddingestrand kan spåras till Beddinge gamla läge, som ligger strax öster om Pärlanstranden. Marken här ägdes ursprungligen av godset Jordberga och arrenderades ut till olika fiskare. Från denna tid finns det kvar sex stycken fiskarhus, vissa med stråtak och med lerklinade väggar, andra uppförda i tegel. Flera av dessa hus stammar från sent 1600-tal och är synnerligen skyddsvärda. Några av dessa hus överlevde översvämningarna för mer än 100 år sedan, men har på grund av erosionen nu kommit att ligga betänkligt nära havslinjen. Under 1800-talet började fiskarna köpa loss mark av självägande bönder och då kom det nya fiskeläget på västra sidan av Pärlanstranden att anläggas, medbland annat de skyddsvärda husen längs Väddklintsvägen och västerut. Det får anses synnerligen viktigt att samtliga dessa hus skyddas och bevaras för framtiden.

När det gäller östra Beddingestrand vill föreningen lyfta betydelsen av Beddinge strandhed och att detta område bevaras till gagn för det rörliga friluftslivet och den viktiga naturmiljön.

Beträffande Skateholm, är detta område inte utsatt för erosion, men kan däremot skador väntas på grund av det låga läget om havsnivån höjs. Området ligger lägst på denna kuststräcka. Föreningen delar de bedömningar som görs i TÖP-en för området.

Generellt för kuststräckan har det funnits ett flertal Per-Albin Hansson-värn, som anlades i början av andra världskriget. Flera av dessa värn har på grund av erosionen hamnat mitt i havet som öar och har då sprängts sönder av Fortifikationsverket. De strandskoningar i sten som delvis finns längs kuststräckan består till stor delav material som Fortifikationsverket har lagt ut. Föreningen anser att det är av vikt från ett historiskt och socialtperspektiv att de kvarvarande värnen skyddas och bevaras.

Längs kuststräckan finns också anläggningar som över tid och alltjämt används för det kustnära fisket. Föreningen anser det synnerligen angeläget att sådana anläggningar bevars, inte minst för att förstå det historiska perspektivet för området.

Föreningen vill även lyfta de anläggningar som finns som samlingsplatser, däribland det så kallade Garnhuset, som tidigare använts för det kustnära fisket, men som numera används som samlingslokal för Beddinge Byalag. Även den så kallade Rödakorsstugan är viktig att bevara. Dessa anläggningar har på grund av erosion kommit att ligga farligt nära strandlinjen.

När det gäller genomförande, ser föreningen, som ovan sagts, kommunen som den naturlige samordnaren och ansvarstagaren. Kommunen äger mark i området och är huvudman för avlopps- och vattenanläggningar, har ansvar för service till medborgarna, äger kommunens bästa sandstrand, Pärlanstranden, med toaletter och handikappanpassad brygga.

När det gäller finansieringen måste hänsyn till tas till likhetsprincipen och självkostnadsprincipen. Beträffandelikhetsprincipen vill föreningen lyfta kommunmedborgarnas intresse av att kommunens egen strand liksom stränderna vid västra såväl som östra Beddingestrand bevaras. Att stränderna finns kvar och bevaras är ett viktigt allmänintresse. Föreningen ställer sig bakom en fortsatt diskussion om gemensamhetsanläggning och även medfinansiering utifrån båtnadsintresset. Även möjligheter till statligt stöd och EU-stöd bör undersökas.

Beddingestrand den 11 december 2021

 

BEDDINGE STRANDSKYDDSFÖRENING, 802452-3998

 

Per-Anders Bengtsson, ordförande

 

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ny Facebookbild.

Från dagens TA. Lyssna och ställ frågor.

Årsmötet avlöpte väl, tekniken fungerade och mötet leddes av ordförande Per-Anders Bengtsson och John Helgensson.
Ett par nya inval i styrelsen, vilka kommer att presenteras senare.
Övrigt gick enl dagordningen.