Hej Beddinge och Skatebor !

Så tråkigt att vi än en gång skulle behöva uppleva oväder och förstörelse.

Och nu hände det igen och innan stranden fått det efterlängtade skyddet.

Under hösten har vi i vår förening haft möten med kommunens ledning om hur

kusten skall skyddas. Detta har mynnat ut i att ett skydd av något slag skall byggas.

Stenskoning eller strandfodring är det som gäller för sträckan utmed Väddklintsvägens strand och en bit in på Pärlanstranden.

Vi har av kommunen fått en uppmaning att tillsammans med de boende i detta 

område ena oss om vilket skydd vi föredrar.

För detta kommer Strandskyddsföreningen kalla till ett rådslag förhoppningsvis 

före årets slut.

 

Kommunstyrelsens ordförande har tagit initiativ till att nu hjälpa oss alla med råd om vad vi kan eller inte får göra. Därför kommer kommunen kl 11.00 - 18.00 

nu på tisdag och onsdag ha ett "mobilt" kommunhus på Golfklubben.

 

Se svar från kommunstyrelsens ordförande:

 

Hej John! 

Stort tack för din feedback. Jag är så enig med dig att detta måste vi arbeta med och vi måste även 

få länsstyrelserna att uppge sin inslagna väg att strategin är att retirera. De tycker att naturen skall 

ha sin gång och försvinner stranden då är det naturens gång. Man blir ju riktigt arg.

Vi kommer nu på tisdag och onsdag starta upp ”mobila” kommunhus på Beddinge Golfklubb och Smyghus hotell  

för att kunna hjälpa de fastighetsägare att komma vidare i processen, ifall man har fått några skador. 

Kommunen kan och får inte direkt ge råd, men vi har sammankallat våra konsulter som finns på plats 

så att man kan få vägledning om hur man kan komma vidare. Det kommer även att finnas personer 

från Samhällsbyggnad på plats för dem som behöver hjälp att fylla i dispenser och ev bygglov.

 Mitt hjärta blöder för förtvivlade fastighetsägare som nästan givit upp i denna djungel. 

Vi får försöka att inte enbart vara kommunalt kalla och korrekta utan att försöka hjälpa till på de sätt vi kan. 

Detta får du mycket gärna sprida till dina kompisar i Beddinge. Det är på Golfklubben 

mellan kl 11-18 tisdag och onsdag. Mer info kommer på kommunens hemsida på måndag.

Med Vänlig Hälsning

Ann Kajson Carlqvist 

Ordf Kommunstyrelsen

Föreningen har kontaktat kommunen enligt följande.
 
År 1983 förstördes kustlinjen i Beddingestrand av en svår storm. Detta gällde i synnerhet kusten vid Väddklintsvägen. I samband med den stormen tippade många fastighetsägare i desperation sten på stranden. Och nu efter stormen Babet den 20 oktober står vi med en totalförstörd strandlinje.
Beddinge Strandskyddsförening har sedan 2011 arbetat för att få kommunalt stöd och förståelse för att skydda kustlinjen. Nu senast under hösten har vi varit på Rådhuset för att söka hjälp. Vi upplystes om att förslag till en stenskoning fanns i kommunens planering och att på agendan stod att politisk förankring skulle ske under hösten. 
Det som skulle skyddas är till stor del nu förstört.
Därför är frågan vad som nu skall ske. Många frågor finns. Kan varje fastighetsägare, som nödåtgärd göra vad som helst, eller har kommunen någon plan ?
Föreningen har därför begärt att snarast få till stånd ett möte med kommunens företrädare.
Vi har föreslagit ett möte på plats i Beddingestrand/Skateholm eller på Rådhuset någon av dagarna i vecka 44, så att kommunen till dess hunnit bilda sig en uppfattning av skadorna.

Föreningen har under hösten haft två möten med Trelleborgs kommun efter inbjudan av kommunstyrelseordföranden.

 

Här nedan redovisas korta anteckningar från de båda mötena.

 Första mötet ägde rum den 5 september och närvarande var:

Ann Kajson Carlqvist, KSO, Trbg kn

Johannes Hagström, hållbarhetsstrateg, Trbg kn

Henrik Silverstolpe, kommunalråd, Trbg kn

Per-Anders Bengtsson, BSSF

John Helgesson, BSSF

Noterades:

För att förhindra framtida översvämningar skall en vall 3 meter högt över havsytan

Byggas. Finansiering sker genom den för ändamålet avsatta Hållbarhetsfonden.

Med finansiering därifrån kommer under hösten ett prov på vall byggas.

Som en del av kustskyddet redovisades

åtgärder för strandfodring I erosionsområdet har nu planerats av kommunen

dels med stenskoning framför Väddklintsvägen efter förhandling med berörda

fastighetsägare

och dels fodring med sand vid Pärlanstranden

Båda åtgärderna är budgeterade till vardera ca 10 mkr

Tidplanering:

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, förbereder beslut nu

Beslut i kommunstyrelsen i oktober

Beslut i kommunfullmäktige i början av november

 

Andra mötet ägde rum den 4 oktober och närvarande var:

Ann Kajson Carlqvist, KSO, Trbg kn

Patrik Adziewski, politiks sekreterare

Daniel Påhlsson Wahrgren, chef avlopp, Trbg kn

Helena Claesson, Trbg kn

Per-Anders Bengtsson, BSSF

John Helgesson, BSSF

 Noterades:

KSAU har varit på plats I Beddingestrand 3 oktober för att förstå arbetets omfattn

Kostnader och juridik förbereds nu för konkret förslag till beslut

Nästa KSAU skall i slutet av oktober besluta om en tidplan för kustarbetena

 

Avloppsreningsverket byggs nu om för 17 – 23.000personekvivalenter och skall vara klart mars 2024. Någon läkemedelsrening ingår inte. Man beräknar att flera breddavlopp inte längre behövs, utan kan tas bort.

Avloppsledningen som löper längs kusten till hushållen skall 100-årssäkras. Utförande beräknas ske med start 2026. BSSF påpekade med emfas att försiktighetsprincipen bör gälla vid om- och utbyggnaden av reningsverket, liksom att principen i miljöbalken om bästa teknik skall användas, innebärande att kommunen skall följa teknikutvecklingen och justera efterhand så att utsläpp kan minskas. Daniel Påhlsson Warren poängterade att VA kollektivet bär kostnaderna för reparationer och utbyggnad och att självkostnadsprincipen gäller, man kan inte åtgärda mer än vad miljötillståndet medger. Föreningen pekade här på att Simrishamns kommun bygger ut sina reningsverk med läkemedelsrening och att man uppenbarligen där menar att detta är tillåtet enligt självkostnadsprincipen.

Föreningen arbetar träget vidare med frågorna!

 

Föreningen har givetvis dokumenterat mycket av skadorna och bett medlemmarna om hjälp med bilder för att göra en bildbank. Många av bilderna finns på vår Facebooksida.

Ostan och grov sjö går hårt åt vår fina strand, bilderna tagna runt heden torsdag (231019) eftermiddag.